Intensīvās četru dienu biznesa apmācības

BIROJA VADĪTĀJU SKOLA
 


Biroja vadītāja loma uzņēmumā mūsdienās ir tikpat kā nenovērtējama, jo biroja vadītājs ir cilvēks, kurš nodrošina, plāno, koordinē un vada biroja darbu. Lai arī biroja vadītāja uzdevums ir kļūt par uzņēmuma svarīgāko spēcīgāko posmu, tas nav iespējams bez visaptverošām zināšanām klientu servisā, iekšējā komunikācijā, lietvedībā, psiholoģijā un mārketingā.

“Biroja vadītāju skola” palīdzēs apgūt visas nepieciešamās zināšanas, lai veidotu un organizētu biroja darbu, tostarp veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu. 
Tā būs iespēja apzināt izaugsmes iespējas un vēl straujāk tiekties uz panākumiem.


Apmācību norises laiks:  11. septembrī, 25. septembrī, 9. oktobrī un 23. oktobrī no plkst. 10.00–13.00
 
Apmācību iespējas:

APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ, norises vieta: Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – EUR 149, tikai EUR 129!
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā, pēc dalībnieka vēlmēm – pieejams arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN.
 
APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59
 + PVN


Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Semināri". Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 
Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Biznesa Semināri" apliecība.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 


Apmācību lektore – Diāna Švānberga
 – praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā. Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā.Semināra vadītājs: darba tiesību eksperts 
HARIJS GAIGALS – jurists darba tiesībās un darba aizsardzības vecākais speciālists ikdienā, jau vairāk nekā 14 gadus. Savulaik, ir guvis lielu teorētisku un praktisku pieredzi arī valsts darbā, kā Vecākais inspektors-jurists Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā, pēdējos gadus ikdienā strādā privātā sektorā, konsultē uzņēmumus šajos jautājumos. Ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs kā jurists un papildus ieguvis bakalaura grādu, kā darba aizsardzības vecākais speciālists. Nemitīgi patīk papildināt savas jau esošās zināšanas ar jaunām zināšanām. 
Lektore: Mg. sc. 
Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta ietvaros 2013. g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā, izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.
“Biznesa semināri” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


SATURA IZKLĀSTS:

 

Biroja vadītājs – personiskā un profesionālā piemērotība.
 
 • Biroja vadītāja loma uzņēmumā un galvenie pienākumi
 • Biznesa etiķete – pieklājība nav tas pats, kas atturība.
 • Nevainojama uzvedība un labas tonis
 • Pieklājība, kas stiprina biznesa attiecības un lietišķumu.
 • Lietišķās komunikācijas veidi dažādās vidēs (klātienē, pa tālruni, e-sarakstē, e-vidē).
   
Darba vietas organizācija, izveide un uzturēšana. (Atmosfēras radīšana)
 

 

 • Darba vietas zonējums.
 • Nosacījumi darba, atpūtas un koplietošanas telpām.
 • Darba vietas iekārtošana un tās nozīme.
 • Raksturīgākie riska faktori birojā.
 • Darba higiēnas prasības. (Ergonomika) 
   
Efektīva laika plānošana.
 
 • Laika plānošanas prasmes.
 • Kā tikt galā ar “nepatīkamiem” uzdevumiem.
 • Veiksmīgas laika izmantošanas nosacījumi.
 • Personiskie un kolēģu darba “ritmi”.
 • Signāli, ka laiks tiek nevērtīgi izmantots un tā optimizācija.
   
Pareizā forma – reprezentēšana un sarunu vadīšana. 
 
 • Perfekta viesmīlība – labu attiecību pamats.
 • Aizrādījumi un kritika.
 • Argumentēšanas māka.
 • Kā sadarboties ar “grūto” kolēģi vai klientu.
 • Personiskās stresa noturības prasmes.
 • Diplomātija kā konfliktu paredzēšana un novēršanas iespēja.


 

Lietvedības pamati biroja vadītājiem

Semināra laikā tiks sniegtas atbildes uz vairākiem jautājumiem:

 • Kādām pamatzināšanām un prasmēm jābūt, lai dokumentu pārvaldību īstenotu atbilstoši normatīvajiem aktiem, standartiem un iestādes vai uzņēmuma darbību vajadzībām?
 • Kā strādāt integrētā vidē (dokumenti dažādos nesējos), kā to darīt, lai dokumenti būtu atbilstoši saglabāti un tos varētu izmantot kā pierādījumus, apliecinājumus?
 • Kādas darbības un kādā secībā jāveic? Kā to visu izdarīt iespējami vieglākā veidā?
 • Kā nodrošināt to, lai dokumentus var viegli, ātri atrast? Kas nozīmīgs, lai nodrošinātu dokumentu pieejamību?
 • Kā dokumentu izstrādāt, lai tas būtu ar juridisko spēku; vai datums jāraksta visos dokumentos? Kā nodrošināt, lai sēdes, sanāksmes protokoli ir parakstīti?
 • Kā Covid laikā, strādājot attālināti, protokolēt sēdes?
   
Semināra programmā:
 
1. Iestāžu, uzņēmumu dokumentu pārvaldība un tās ieviešana:
 
1.1.Dokumentu pārvaldība iestādē, uzņēmumā.
1.2.Normatīvo aktu, standartu, kas regulē dokumentu pārvaldības procesu prasības.
 
2. Dokumenta juridiskais spēks.
3. Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:
 
 3.1.Dokumentu izstrādāšana un noformēšana (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts); 
 3.2. Prasme izstrādāt un noformēt pārvaldes sistēmas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
 
3.2.1. Organizatoriskie dokumenti.
3.2.2.Rīkojuma dokumenti.
3.2.3. Sarakstes dokumenti.
 3.2.4. Publisko tiesību līgumi.
3.2.5. Personāla dokumenti.
3.2.6. Faktu fiksējoši dokumenti.
 
4. Institūcijas / uzņēmuma dokumentu pārvaldības procesa organizācija:
     
4.1.Organizatoriskie dokumenti, kas nosaka dokumentu pārvaldību;
4.2. Dokumentu uzskaite, aprite un reģistrācijas veidi (lietu nomenklatūra, dokumentu klasifikācija, reģistru uzskaite, aprites shēmas).
 
5. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts .
6. Atbildes uz jautājumiem.Aktuālais darba tiesībās – darba likuma praktiska pielietošana ikdienā un tās problemātika.
 
 
 • Darba līguma un grozījumu pareiza noformēšana, biežākās nepilnības darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un iespējamos darba strīdos. 
 • Darba līguma nosacījumi, ja darbs tiek veikts attālināti. 
 • Dīkstāve, neparedzēta darba veikšana un papildu darbs.
 • Darba samaksas, tai skaitā piemaksas, slimības naudas un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, izmaksa. Ieturējumi no darba samaksas.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 
Kontaktinformācija:

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Semināri"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Apmācības klātienē
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē