Praktiskais apmācību kurss

"Grāmatvedība ir vienkārša – tiem, kuri vēlas spert pirmo soli uz jaunu profesiju un panākumiem karjerā"


Grāmatvedība šodien ir viena no pieprasītākajām profesijām un pat vismazākajā firmā obligāti ir jābūt grāmatvedim, kurš ir atbildīgs par uzņēmuma grāmatvedību jeb to, kā jūsu uzņēmums reģistrē, organizē un izprot finanšu informāciju. Līdz ar to zinošs un profesionāls grāmatvedis, kas izprot mūsdienu tehnoloģiskos izaicinājumus, pārzina likumdošanu un nodokļu jautājumus, ir neatsverama nepieciešamība katrā uzņēmumā.

Jaunas zināšanas šajā jomā aicina uzkrāt praktiskais gramatvedības apmācību kurss "Grāmatvedības pamati (bez priekšzināšanām) – tiem, kuri vēlas spert pirmo soli uz jaunu profesiju un panākumiem karjerā".

Apmācību kursa ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā grāmatvedības loma grāmatvedības finanšu kārtošanā, grāmatvedības jēdzienu būtība, finanšu un vadības grāmatvedība, gada pārskats, n
odokļu sistēmas ietekme uz uzņēmuma finansēm u.tml.


Apmācību norises laiks: 24., 26. un 29. augustā, plkst. 17:00 - 20:00
 
 
Reģistrācijas iespējas dalībai semināru ciklā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Dalības maksa – tikai EUR 149 + PVN
 
Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Semināri". Cenā iekļauti apmācību materiāli. 

Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Biznesa Semināri" apliecība PDF formātā.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 

“Biznesa semināri” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Apmācību lektore – Mag. oec. Ilze Bule – 
eksperte finanšu uzskaites un pārvaldīšanas jautājumos. Profesionālās zināšanas un pieredze papildināta, iegūstot akadēmisko maģistra grādu ekonomikā ar specializāciju finanšu uzskaitē, kontrolē, auditā.  Gadu gaitā iegūto pieredzi un zināšanas, vadot seminārus un lekcijas, nodod studentiem koledžā, esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, izskaidrojot teorētiskos pamatus un izskatot praktiskus piemērus. Dzīves moto: “Vispastāvīgākais dzīvē ir pārmaiņas”. Lai to īstenotu, pastāvīgi pilnveidojas un iesaistās jaunu izaicinājumu īstenošanā.


 
APMĀCĪBU PROGRAMMA:

1. diena:
 
 • Nosacījumi grāmatvedības kārtošanai:
 • Grāmatvedības loma uzņēmuma finanšu kārtošanā
 • Grāmatvedības kārtošanas pamatprasības
 • Normatīvais regulējums: Likums par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi u.c.
 
 • Grāmatvedības objekti un metodes:
 • Saimnieciskais darījums/operācija
 • Uzņēmuma līdzekļi un to veidošanās avoti
 • Aktīvi un Pasīvi 
 • Bilance: tās būtība, uzbūve, posteņi  un vienādojums
 • Grāmatvedības konti un to veidošana, struktūra un pielietojums  
 • Divkāršais ieraksts un kontu korespondence

 


2. diena:
 
 • Grāmatvedības objekti un metodes (turpinājums):
 • Bilances konti un operāciju konti
 • Uzkrāšanas princips, kases (naudas plūsmas) princips 
 • Uzņēmuma ieņēmumi/izmaksas vai ieņēmumi/izdevumi, kas kopīgs un kas atšķirīgs
 • Peļņas un zaudējumu aprēķina sagatavošana 
 • Inventarizācija
 
 • Grāmatvedības dokumenti: 
 • Jēdziens un nozīme
 • Klasifikācija 
 • Noformēšanas nosacījumi
 • Rekvizīti
 
 • Grāmatvedības reģistri:
 • Klasifikācija
 • Noformēšana
 • Kļūdu labošana 
 
 • Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā:
 • Grāmatvedības cikls
 • Grāmatvedības politikas izstrāde
 • Grāmatveža pienākumi un to sadale

3. diena:
 
 • Gada pārskata būtība, elementi un sagatavošanas nosacījumi
 • Nodokļu sistēmas ietekme uz uzņēmuma finansēm
 • Finanšu un vadības grāmatvedība: kopīgais un atšķirīgais
 • Grāmatvedības loma uzņēmuma budžeta sagatavošanā  
 
 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 

Biznesa izglītības centrs “Biznesa Semināri”
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos praktiskajam gramatvedības apmācību kursam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits