Praktiskais seminārs

 "Svarīgākais par fizisko personu datu apstrādi katram uzņēmumam un iestādei, lai izvairītos no soda sankcijām" ​
 
 

Jau četrus gadus visā Eiropas Savienībā jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Lai gan tās nemaina līdzšinējos fizisko personu datu aizsardzības principus, kas noteikti Fizisko personu datu aizsardzības likumā, tie daudziem joprojām nav īsti saprotami un rada aktuālus jautājumus par personas datu aizsardzības jautājumiem un regulā noteikto. 

Praktiskais seminārs "Kas katram uzņēmumam jāzina un jāievēro par fizisko personu datu apstrādi, lai netiktu pakļauts soda sankcijām” informēs par visu aktuālo saistībā ar Fizisko personu datu apstrādi.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt par fizisko personu datu apstrādes principiem, datu reģistru, datu subjekta tiesības, biežāk pieļautajām kļūdām fizisko datu aizsardzībā utt.Semināra norises laiks: 4. augustā no plkst. 10.00–13.00

 
Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Dalības maksa – tikai EUR 119 + PVN.


Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
 

 Semināra vadītāja: Inese Briķena
sertificēta datu aizsardzības speciāliste kopš 2015. gada; ir pieredzējusi juriste vairāk nekā 20 gadus (dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā), darbojas savā praktizējoša jurista individuālā praksē kopš 2017. gada un ir sertificēta mediatore kopš 2019. gada. Ieguvusi maģistra grādu juridiskajās tiesībās.

Ineses Briķenas 
klientu vidū ir tādi uzņēmumi kā zinātniskais institūts BIOR, Civinty grupas uzņēmumi, Krimuldas novada pašvaldība, Vidzemes dizaina un tehnoloģiju tehnikums, Ober Haus Real Estate Latvia, u.c.
Semināra mērķis: iegūt zināšanas personu datu aizsardzības pamatprincipos likumīgai personu datu apstrādes nodrošināšanai, zināšanas par pārziņa un datu apstrādātāja pienākumiem un datu subjekta tiesībām, kas jāievēro pārzinim un apstrādātājam.

Iegūt zināšanas par dokumentu izstādi, kas nepieciešami fizisko personu datu apstrādes tiesiskuma nodrošināšanai, kā arī spēju identificēt personu datus un to likumīgas apstrādes pamatus.
SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 

1. Regulas nozīme mūsu ikdienā.

Regula atspoguļo lielākās izmaiņas datu aizsardzībā pēdējos divdesmit gados, pielāgojoties mūsdienu izaicinājumiem. Daudzi Regulas aspekti datu aizsardzībā mums jau ir bijuši zināmi, taču ir arī jauni.

Vislielākais jaunums ir tieši tas, ka lielākas tiesības ir piešķirtas datu subjektam. Datu subjekts ir identificēta vai identificējama fiziska persona. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz kādu identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, atrašanās vietas datiem.

2. Fizisko personu datu apstrādes principi un pamati.

Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka, ka personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem. Piemēram, personas datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

3. Datu reģistrs – vai tas ir obligāts?

Datu aizsardzības speciālistam ir jāuztur reģistrs par visām personas datu apstrādes darbībām. Reģistrā jāiekļauj informācija, kurā izskaidrots visu apstrādes darbību mērķis un nosacījumi, un tam jābūt pieejamam visām ieinteresētajām personām.

4. Kad ir vajadzīgs datu aizsardzības speciālists?

Datu aizsardzības speciālists palīdz datu pārzinim vai apstrādātājam visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību. Datu aizsardzības speciālista pienākumos informēt un konsultēt pārzini vai apstrādātāju, kā arī to darbiniekus, par viņu pienākumiem saskaņā ar datu aizsardzības regulu u.c. pienākumi.

5. Datu subjekta tiesības – kā tās realizēt?

Personai ir tiesības saņemt skaidru un saprotamu informāciju par to, kas apstrādā viņas datus, kādi dati tiek apstrādāti, kāds ir apstrādes mērķis, tiesiskais pamats, un citu informāciju skaidrā un saprotamā valodā u.c. tiesības.

6. Pārziņa atbildība.

Jebkurš apstrādē iesaistītais pārzinis ir atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts ar apstrādi, kura pārkāpj šo regulu. Apstrādātājs ir atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts ar apstrādi, tikai tad, ja tas nav izpildījis šajā regulā paredzētos pienākumus, kas konkrēti adresēti apstrādātājam, vai ja tas ir rīkojies neatbilstīgi vai pretēji pārziņa likumīgiem norādījumiem.

7. Kad ir nepieciešams novērtējums?

Novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību rīka mērķis ir palīdzēt datu pārziņiem izstrādāt un demonstrēt atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

8. Sīkumi, kas padarīs Jūsu dzīvi drošāku.

9. Biežāk pieļautās kļūdas fizisko datu aizsardzībā.

10. Jautājumi un atbildes.

Izskatāmie normatīvie akti: REGULA – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas  2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likums. 
 

Vai Vispārīgā datu aizsardzības regula ir Jūsu prioritāte, tā diktē Jūsu ikdienu vai vienkārši Jūs biedē? Visbiežāk Datu Valsts inspekcija ir piemērojusi sodus par datu apstrādes nosacījumu neievērošanu veicot videonovērošanu, savukārt nākamais biežākais pārkāpums ir saistīts ar privātuma neievērošanu personiskajos profilos sociālajos tīklus.

Daudzās situācijās netiek uzsākti administratīvie sodi, bet bieži sūdzība varētu arī nenonākt līdz Valsts Datu inspekcijai, ja iesniegumu apstrādē personāls spētu identificēt datu subjekta pieprasījumu, uz kuru atbilde ir jāsagatavo, ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas prasības, jo šeit nederēs formāla atbilde.

Piedaloties šajā seminārā, Jūs datu aizsardzības sfērā iegūsiet prasmi atpazīt situāciju, novērtēt tās nozīmīgumu attiecībā uz Jūsu vai citu darbībām, kā arī Jūsu vai citu personu interesēm. 


 

 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram par personas datu aizsardzību, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits